Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę IPSUM Tomasz Ozimek, Dawid Wiśniewski s.c. z siedzibą w Toruniu, ul. Kozacka 17 – 19 (zwaną dalej Ipsum Komp).

 2. Serwis komputerowy Ipsum Komp wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).

 3. Ipsum Komp jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług (kwoty brutto).

 4. Klient traktowany jest przez Ipsum Komp jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.

 5. Rewers przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.

 6. Ipsum Komp zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.

 7. Ipsum Komp nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).

 8. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Ipsum Komp nie odpowiada.

 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.

 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.

 11. Ipsum Komp zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu Ipsum Komp.

 12. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy Ipsum Komp. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Ipsum Komp nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.

 13. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.

 14. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Ipsum Komp oraz w celach statystycznych i archiwalnych.

 15. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest Ipsum Komp, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

 16. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) Ipsum Komp zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.

 17. Ipsum Komp informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Ipsum Komp nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.

 18. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta
  o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).

 19. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Ipsum Komp w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.

 20. Ipsum Komp gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wykonania usługi.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,

  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,

  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),

  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,

  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,

  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.

 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.

 3. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.

 4. Ipsum Komp zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.

 5. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.


Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystane jest IPSUM Tomasz Ozimek, Dawid Wiśniewski s.c., 87-100 Toruń, ul. Kozacka 17-19 lok.8, NIP: 9562357663 oraz IPSUM Tomasz Ozimek, 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 46/6, NIP: 8272031131.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Kontakt w sprawie dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: ipsum.komp@gmail.com

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– wykonania zleconej nam usługi,
– obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
– obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, wiadomość mailową lub przez kontakt telefoniczny);
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podajesz swoje dane dobrowolnie przy kontakcie z nami przy użyciu formularza kontaktowego na stronie czy pisząc wiadomość e-mailową, ale w niektórych przypadkach może być konieczne ich podanie do zawarcia umowy, podjęcia współpracy lub skorzystania z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Sposób przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniany w sytuacjach, gdy jest to konieczne abyśmy mogli wykonać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom:
1. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
3. innym odbiorcom danych – np. firmom kurierskim, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, współpracującym firmom.

Jak pozyskaliśmy i jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane otrzymaliśmy podczas zlecania nam wykonania usługi i przy przyjmowaniu do naprawy sprzętu oraz wypełnieniu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Podstawą pozyskania Twoich danych osobowych jest wyraźna i dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np.:
– podczas podawania danych w celuj realizacji usługi,
– użycia formularza kontaktowego,

Prawa osoby której dane dotyczą

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Powyższe prawa realizujemy bezzwłocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.

Masz prawo złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, którym jest:
– do 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
– od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeszcze nie powołany)

Retencja, czyli okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia dla Ciebie, a także po jej zakończeniu w celach:
-dochodzenia roszczeń w związku z wykonaną usługą (gwarancja i rękojmia),
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.

Call Now Button